உனக்குத் தெரியுமா நான் உன்னை நினைப்பது

உனக்குத் தெரியுமா நான் உன்னை நினைப்பது