நித்திரைகள் நித்தியமானால்

நித்திரைகள் நித்தியமானால்
இனி நித்தம் உனை நினைத்து
பித்துப் பிடித்தல் இருக்காது
என நினைக்கையில்
மனசு நித்திரை கேட்கிறது.


Drucken   E-Mail

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு