மனஓசை


ஆசிரியர் - சந்திரவதனா செல்வகுமாரன

புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் Pdf வடிவில்
புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் Unicode இல்
புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் ஓவியத்துடன்
மனஓசை நூலகத்தில்
மனஓசை Blogs இல்
புத்தகம் பற்றிய ஆய்வுகள், மதிப்புரைகள்
புத்தகம் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களுக்கு

முதற்பதிப்பு – ஆவணி 2007
பதிப்புரிமை © – சந்திரவதனா

ஓவியம் - மூனா
புத்தக வடிவமைப்பு - மூனா

MANAOSAI
A Collection of Shortstories
Author – Chandravathanaa Selvakumaran
(Chandra Selvakumaran)

First Edition – August 2007
© – Chandravathanaa

Illustration - Muunaa
Cover Design – Muunaa

Chandravathanaa Selvakumaran
Schweickerweg 29
74523 Schwaebisch Hall
Germany
email - chandra1200@gmail.com


Impressum Thileepan Thumilan

நூறாய் ஆயிரமாய் தூரம் எமைப் பிரித்தாலும் மாறா அன்பு நூல் மனங்களைத் தொடுக்குமே!

Copyright © 2002 Chandravathanaa Selvakumaran.
For more information, please contact Chandravathanaa