பிறேமராஜன் மாஸ்டர்


பிறேமராஜன் மாஸ்டர்
ஒரு ஆலமரத்தையும் அதன் விழுதுகளையும் அண்ணாந்து பார்ப்பது போல் அந்த நினைவுகளை நான் திரும்பிப் பார்க்கிறேன். பிறேமராஜன் மாஸ்டரின் அர்ப்பணிப்புகள் , தியாகங்கள் முழுவதையும் எழுத்தில் வடிப்பதென்றால் எதிலிருந்து தொடங்குவது... read more


Drucken   E-Mail

Related Articles

`மே´ மாதம்

பேனாவை எடுத்தால் சொற்கள் அவன் சொற்கேட்கும்

அலாவுதீனும் அற்புத அனுபவமும்

முகவரி தேடும் மனவரிகள்